§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Integralną częścią tego regulaminu stanowi druk oświadczenia uczestników rozgrywek Paintballowych zwany dalej Oświadczeniem Gracza.
 • Do gry przystąpić mogą osoby:
  • W wieku powyżej 16 lat;
  • Niepełnoletnie za pisemna zgodą rodziców;
  • Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • Akceptujące niniejszy regulamin składając swój podpis na Oświadczeniu gracza.
 • Do gry może służyć tylko sprzęt dostarczony przez organizatora schronowany do max prędkości 270fps. Używanie innego sprzętu dozwolone tylko za pisemną zgodą organizatora.
 • Zestaw dostarczony przez organizatora składa się z: markera paintball-owego, maski ochronnej, butli CO2, zatyczki do lufy, munduru ochronnego, zwany dalej Zestawem.

§ 2 ZASADY GRY

 • Gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał dźwiękowy (gwizdek).
 • Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką z farbą, która zostawi widoczny ślad na mundurze, bądź też własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry.
 • Wyeliminowany gracz krzyczy „TRAFIONY” następnie opuszcza pole najkrótszą możliwą drogą zachowując przy tym jedną rękę uniesioną nad głową oraz opuszczony marker. Po opuszczeniu pola należy zabezpieczyć sprzęt i zdjąć maskę ochronną.
 • Minimalna bezpieczna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą dokonać gracze na własną odpowiedzialność, tylko za zgodą wszystkich uczestników.
 • Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry bądź też graczy wyeliminowanych kategorycznie zabronione.

§ 3 ZASADY ZACHOWANIA NA POLU

 • Gra odbywać się może wyłącznie na polu gry wyznaczonym przez organizatora gry.
 • Granicę pola gry i strefę bezpieczną wyznacza organizator.
 • Na polu gry obowiązuje zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób- popychania, uderzania, rzucania przedmiotami, agresywnego kontaktu fizycznego. Osoby agresywne i wulgarne zostaną usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów.
 • W przypadku pojawienia się na polu gry osoby postronnej należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.
 • Na polu gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu, niszczenia roślinności, wzniecania ognisk i używania wszelkich materiałów pirotechnicznych.
 • Osoby, które chcą robić zdjęcia w strefie gry muszą poinformować o tym fakcie organizatora oraz mieć założoną maskę ochronną, kamizelkę ostrzegawczą – ponoszą również ryzyko, że przypadkowy strzał kulki paintball-owej może uszkodzić sprzęt fotograficzny/video. Robią to na własną odpowiedzialność i nie będą w przypadku uszkodzenia sprzętu wnosić wobec organizatora żadnych roszczeń.

§ 4 UCZESTNICY ROZGRYWKI

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera.
 • Użytkownik oświadcza, że otrzymał kompletny wolny od wad Zestaw do gry i nie ma, co do niego żadnych zastrzeżeń.
 • Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i ma obowiązek stosowania się do wszelkich zasad i zaleceń organizatorów. Jednocześnie jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintball-owego.
 • Każdy gracz przebywający na polu gry zobligowany jest do noszenia ubrania ochronnego (mundur) wraz z maską ochronną. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby łamiącej postanowienie tego punktu regulaminu, należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.
 • Uczestnik rozgrywki zobligowany jest do informowania organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem zestawu do gry.
 • Osoby uczestniczące w grze, po jej zakończeniu są zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego zagubienia lub zniszczenia są zobowiązane do zapłacenia kosztów zakupu takiego samego sprzętu. Punkt ten nie dotyczy usterek związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 • Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydaleni z pola gry, bez możliwości zwrotu kosztów za wypożyczony sprzęt lub niewykorzystane kulki.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.
 • Do gry może przystąpić osoba, która zapoznała się niniejszym REGULAMINEM ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH, została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa, obsługi sprzętu oraz podpisała stosowne OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH.